Summer ซัมเมอร์ เรียนต่อสิงคโปร์ส่งลูกไปแคมป์สิงคโปร์ตะลุยโลกกว้าง

SUMMERCAMP CANADA

ซัมเมอร์แคนาดา JULY 2019


eest-education ร่วมกับโรงเรียนรัฐบาลแคนาดา จัดโครงการซัมเมอร์แคนาดา เพื่อให้น้องๆได้เข้าชั้นเรียนภาษาอังกฤษ ร่วมกับนักเรียนนานาชาติ ในคอร์สน้องๆ จะได้เข้าเรียนแบบ English Class พร้อมท่องเที่ยว และทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนนานาชาติ พร้อมกับได้เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น ภายใต้ประเทศที่เต็มไปด้วยมิตรภาพ มาตรฐานความปลอดภัยสูง น้องๆจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์อันมีค่า เพื่อสร้างแรงบันดาลใจดีๆ ในอนาคต

OVERVIEW

ซัมเมอร์แคนาดา

1. โปรแกรมร่วมกับโรงเรียนรัฐบาลแคนาดา ด้วยหลักสูตร English Program

2. พักกับครอบครัวชาวแคนาเดียน พร้อมกิจกรรมกับ Canadian family สุดสัปดาห์

3. กิจกรรมในชั้นเรียนร่วมกับนักเรียนนานาชาติ พร้อมทัศนศึกษา แวนคูเวอร์

4. เดินทางตลอดทริปด้วยรถโรงเรียนหรือ Host Family รับส่ง / ทัศนศึกษาด้วย School bus

5. Full Activity Class กิจกรรมในห้องเรียนระหว่างวัน

6. ตลอดโปรแกรมเพียง 185,000 บาท

Days weeks
Schedule 29 June –  27 July 2019
Age 11ปีขึ้นไป  สามารถดูแลตนเองได้
CourseFee 185,000 บาท
Airline สายการบินชั้นประหยัด
School รงเรียนรัฐบาลแคนาดา British Columbia District
Program

9.00 am. – 4.00 pm.  

เรียนภาษาอังกฤษร่วมกับนักเรียนนานาชาติ  พร้อมกิจกรรม ในโรงเรียนรัฐบาลแคนาดา 

แยกระดับตามชั้นเรียน  Excursions ตามโปรแกรม

ACCOMMODATION : Host family ครอบครัวชาวแคนาดา  2 ท่านต่อครอบครัว 
: Host family รับส่งโรงเรียนเตรียมอาหารมื้อพร้อมซักรีดทำความสะอาดที่พัก

Program Inculde 
icon2 
เที่ยวบินไปกลับ  Bangkok-Vancouver-Bangkok 
icon2 ภาษีสนามบิน 
icon2 ค่าลงทะเบียนเรียน 
icon2 Certificate เมื่อจบหลักสูตร 
icon2 รถรับส่งสนามบิน Vancouver   
icon2 
รถรับส่งโรงเรียน-ทัศนศึกษาตามโปรแกรม 
icon2 Excursion + school activity  ตามรายการ 
icon2 พักกับครอบครัวชาวแคนาดา 2 ท่านต่อครอบครัว 
icon2 อาหาร 3 มื้อทุกวัน  โดย Host Family 
icon2 ประกันการเดินทาง 
icon2 วีซ่ากลุ่ม 
icon2 ซิมการ์ด  
icon2 น้ำหนักสัมภาระไม่เกิน 20 กิโลกรัม  
icon2 เสื้อโครงการ eest-education 1 ตัว  
icon2 เจ้าหน้าที่ eest-education  ร่วมเดินทาง 

 

Not Inculde 
icon2 ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง   
icon2 รถรับส่งสนามบินไทย 
icon2 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว / ของที่ระลึก  
icon2 น้ำหนักสัมภาระส่วนที่เกิน 20 กก. 
icon2 ค่าบริการอื่นๆ นอกเหนือโปรแกรม

Application Limit 
icon2 
จำนวน 12 ท่าน 
icon2 
หมดเขตรับสมัคร  5 พฤษภาคม 2562  หรือครบจำนวนก่อน

Application Process 

icon2 ดาวน์โหลดใบสมัครจาก www.eest-education.com  หรือขอรับแฟกซ์ใบสมัคร พร้อมกรอกข้อมูลครบถ้วน 
icon2 ชำระค่าสมัครในวันสมัคร ( ครั้งที่ 1 )  จำนวน 40,000 บาท ผ่านธนาคาร  หรือชำระที่สำนักงานในวันสมัคร  
icon2 ยื่นเอกสารการสมัคร ได้แก่ ใบสมัคร / หลักฐานการชำระค่าสมัคร (กรณีชำระผ่านธนาคาร) / สำเนาหน้า Passport ผู้เดินทางและบิดามารดา ผ่าน email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ Fax  02-8939730 หรือ  Line : eest-ed 
ทางโครงการฯ ทำการตอบ email  ยืนยันการเข้าร่วมโครงการ  เมื่อได้รับเอกสารการสมัคร 
icon2 ชำระค่าค่าลงทะเบียนส่วนที่เหลือก่อน หรือภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2562
icon2 ส่งเอกสารทั้งหมดฉบับจริง  เพื่อดำเนินการขอวีซ่า ภายในวันที่  5 พฤษภาคม 2562  
icon2 ปฐมนิเทศการเดินทาง  ทางโครงการทำการแจ้งนัดหมายอีกครั้ง ( โดยประมาณ 2 สัปดาห์ก่อนเดินทาง ) 

 

Remark 

icon2 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวประมาณ  :   CAD 600-1,200 / เดือน 
icon2 
กรณีปฏิเสธเข้าร่วมโปรแกรมใดใด ทางโครงการถือว่าสละสิทธิ์  
icon2 
รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
icon2 ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียน