Summer ซัมเมอร์ เรียนต่อสิงคโปร์ส่งลูกไปแคมป์สิงคโปร์ตะลุยโลกกว้าง

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์แจ้งว่า ได้ส่งใบสมัครทุนรัฐบาลสิงคโปร์ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2568 (Ay2025 ASEAN Scholarships for Thailand)

ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศสิงคโปร์ตามระบบการศึกษาของสิงคโปร์

Ay2025ASEAN Scholarships for Thailand

ASEAN Scholarships เป็นทุนจากกระทรวงศึกษาธิการที่มอบทุนต่อเนื่องอย่างทุกปี เพื่อให้โอกาสนักเรียนจากอาเซียนได้เข้ามาศึกษาในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีทุน 2 ประเภท ได้แก่

 • Secondary Three Scholarships เป็นทุน 4 ปี ให้เรียนตั้งแต่ Secondary 3 -4 และ Junior College 1-2 ( ระดับเตรียมมหาวิทยาลัย )
 • Pre-University One Scholarships เป็นทุน 2 ปี ให้เรียนระดับ Junior College 1-2  หรือระดับเตรียมมหาวิทยาลัย (หากใครมีผลการเรียนดี สามารถสมัครเพื่อขอรับทุนเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้ทันที)

การเรียนระดับมัธยมที่สิงคโปร์ โดยมากจะแบ่งเป็นระดับมัธยม 1-4 หรือ Secondary 1-4 เมื่อเรียนจบและต้องการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย จะต้องเรียนระดับเตรียมมหาวิทยาลัยหรือ Pre-University ก่อนอีก 2 ปี จึงจะเข้ามหาวิทยาลัยได้ ) **ทั้งสองทุนเมื่อเรียนจบแล้วจะได้วุฒิ Singapore-Cambridge General Certificate of Education Advanced Level (GCE A-Level)**

ขอบเขตของทุนที่จะได้รับ

 • ค่าตั้งรกราก 400 SGD
 • ค่าครองชีพต่อปี 2,200 SGD สำหรับระดับ Secondary Three และ 2,400 SGD สำหรับระดับ Pre-University
 • ค่าที่พัก
 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ
 • ค่าเล่าเรียนจนจบการศึกษา
 • ค่าสอบวัดระดับหลังเรียนจบ
 • ค่าประกันสุขภาพ

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

 • ใบแสดงผลการเรียนย้อนหลัง 2 ปี
 • สำเนาสูติบัตร
 • สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาบัตรประชาชน
  (ทั้งหมดต้องอยู่ในรูปแบบภาษาอังกฤษ โดยต้องแนบสำเนาเอกสารตัวจริงที่เป็นภาษาไทยไปด้วย)
 • เอกสารประกอบการพิจารณาอื่นๆ อาทิ ผลงานหรือเอกสารยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆทางด้านการศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร

ASEAN Secondary 3 Scholarship

ASEAN Pre-University Scholarship

 • National of Thailand
 • Performed consistently well in your school examinations
 • Proficient in English
 • Good record of participation in co-curricular activities
 • Born between 2 Jan 2008 to 1 Jan 2011
 • Mathayom 1 and 2, or Mathayom 2 and 3 with a Grade Point Average (GPA) of 3 and above in your final year results.
 • 2 Jan 2006 to 1 Jan 2008
 • Mathayom 3 and 4, or Mathayom 4 and 5 with a Grade Point Average (GPA) of 3 and above in your final year results. 
 • Tenure: 4 years
 • Tenure: 2 years

 

กำหนดการรับสมัคร

Activity

Date

Application Period
(เปิดรับสมัครผ่านช่องทาง Online)

Thu, 15 Feb to Thu, 25 Apr 2024

Selection Test
(สอบข้อเขียนสำหรับใบสมัครของผู้ที่ผ่านการคัดเลือก)

Interview
(สอบสัมภาษณ์สำหรับผู้สอบข้อเขียนผ่านตามเกณฑ์)

Jun 2024 (tentative)

Aug 2024 (tentative)

Award of Scholarship
(ประกาศผลสอบทาง email)

Sep 2024 (tentative)

Arrival in Singapore
(ผู้ที่ได้รับทุนเดินทางถึงสิงคโปร์)

Nov 2024 (tentative)(ASEAN Secondary 3 Scholarship)
Jan 2025 (tentative)(ASEAN Pre-University 1 Scholarship)

 • ในรอบแรกจะมีการคัดเลือกผู้สมัครผ่านใบสมัคร ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับแจ้งทาง E-mail (ประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนถึงกำหนดการสอบ) เพื่อเข้าสู่รอบสอบข้อเขียน
 • หากสอบข้อเขียนผ่าน จะเข้าสู่รอบสอบสัมภาษณ์ต่อไป และประกาศผล
 • สอบข้อเขียนวิชาคณิตและอังกฤษ(ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด)
 • อ่านรายละเอียดเพิ่ม https://www.moe.gov.sg/financial-matters/awards-scholarships/asean-scholarship/thailand
 • กรอกใบสมัครที่ https://tgs.moe.gov.sg/