Summer ซัมเมอร์ เรียนต่อสิงคโปร์ส่งลูกไปแคมป์สิงคโปร์ตะลุยโลกกว้าง

คอรส์เรียนภาษาระยะสั้น หรือ อังกฤษ-คณิตหลักสูตรสิงคโปร์ SUMMER-PACKAGE 1 Month !!!
ซัมเมอร์-เรียนต่อสิงคโปร์


ลักษณะแคมป์ที่ให้น้องๆ และผู้เดินทางได้สัมผัสชีวิตวัฒนธรรมของสิงคโปร์อย่างแท้ จริง น้องสามารถ เดินทาง เรียน พร้อมท่องเที่ยวร่วมกับเพื่อนๆ ชาวต่างชาติได้อย่างอิสระ ภายใต้มาตรฐาน การศึกษา และ ความปลอดภัยสูงติดอันดับต้นๆ ของโลก ...

icon1 ซัมเมอร์ Individual Program เดินทางด้วยตนเองอิสระตลอดทริป
icon1 เลือกเรียนภาษาอังกฤษ หรือ อังกฤษ-คณิต หลักสูตรประถม-มัธยม
icon1 เลือกพัก Host Family หรือ Student Hostel
icon1 สามารถเลือกวันเดินทางได้คอร์สเปิดลงทะเบียนตลอดปี
icon1 ค่าลงทะเบียนรวมที่พัก / คอร์สเรียน 6 ชม.ต่อวัน
icon1 ระยะเวลาเดินทางเริ่มต้นที่ 2 weeks
icon1 ผู้เดินทางอายุ 8 ปีขึ้นไป สามารถดูแลตนเองได้
icon1 ควรลงทะเบียนก่อนเดินทาง 6 สัปดาห์
icon1 โปรแกรมเป็นลักษณะ Package Course / เจ้าหน้าที่ หรือ Group Camp ไม่ได้ร่วมเดินทาง

Summer Camp 1 month Singapore

คอร์สเรียนภาษาระยะสั้น หรือ อังกฤษ-คณิตศาสตร์
(Individual Program)
เรียนร่วมชั้นพร้อมท่องเที่ยวอิสระกับเด็กนานาชาติ
เปิดโลกทรรศน์การเรียนรู้

SUMMER PACKAGE  1 MONTH.

คอร์สเรียนภาษาระยะสั้น เดินทางด้วยตนเองตลอดทริป แพคเกจคอร์สที่ให้ผู้เดินทางได้เรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษ และจีนอย่างเต็มที่ ตั้งแต่การเดินทางไปสิงคโปร์ การเข้าชั้นเรียน และ การใช้ชีวิตประจำวัน ตลอดจนท่องเที่ยวอิสระกับเพื่อนนานาชาติ โปรแกรมเหมาะสำหรับนักเรียนที่อายุ 8 ปีขึ้นไป สามารถดูแลตนเองได้

DIMENSIONS International College

DIMENSIONS INTERNATIONAL COLLEGE มีทั้งหมด 3 วิทยาเขต คือ Lowland Road, City Campus River Valley Road และ Bukit Timah Campus ถือเป็นโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ ได้รับการรับรองมาตรฐานการเรียนการสอน และการจัดการที่ดีเยี่ยม จากรัฐบาลสิงคโปร์ การันตีด้วยรางวัล Edu-trust และ Case Trust โรงเรียนมีนักเรียนนานาชาติเข้าเรียนปีละกว่าพันคนเต็มไปด้วยห้องเรียนอันทันสมัย ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ พร้อมจัดการการเรียนด้วยเจ้าของภาษา และตั้งอยู่ในเขตเมือง สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้า สถานี Mrt. Somerset 

เยี่ยมชมโรงเรียน ได้ที่ : http://dimensions.edu.sg

Course Fee : 118,982 บาท

Program :

น้องๆจะได้สอบวัดระดับการเรียนก่อนเข้าชั้นเรียน และเรียนร่วมกับนักเรียนหลากหลายเชื้อชาติ ตามพื้นฐาน ความรู้ หรือตามผลการสอบวัดระดับ อาจารย์ทุกท่านจะพยายามให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่ตลอดการเข้าเรียน 6 ชม.ต่อวัน

Subject Time Table

ENGLISH Full Day Native Teacher

Monday – Friday 
Classroom 8.30 -11.30 & 12.15 - 3.15 pm.
Lunch 11.30-12.15 pm.

 คอร์สเปิดรับสมัคร และเดินทางได้ตลอดปี

SSTC : School for Further Education

สถาบัน SSTC Institute ก่อตั้งมานานกว่าตั้งแต่ปี 2521 ได้รับรางวัล Singapore Quality Class และ EduTrust Singapore แสดงให้เห็นว่า สถาบันมีการจัดการคุณภาพองค์กร และการศึกษาดีเยี่ยม โรงเรียนมีจำนวนห้องเรียนมากถึง 16 ห้อง พร้อมด้วย ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องฝึกอบรมการโรงแรม นักเรียนหลากหลายเชื้อชาติ เปิดสอนหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และคอร์สเพื่อสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาล สถาบัน เดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้า พร้อมร้านค้าแวดล้อมมากมาย

เยี่ยมชมโรงเรียน ได้ที่ : https://www.sstc.edu.sg/

Course Fee : 114,492 บาท 

Program :

น้องๆจะได้รับการสอบวัดระดับพื้นฐานความรู้ก่อนเข้าห้องเรียน และเข้าชั้นเรียนตามผลคะแนนที่ได้ โดยทางสถาบันเป็นผู้จัดสรรห้องเรียน นักเรียนแต่ละห้องไม่เกิน 20 คน 

 

Subject Time Table

ENGLISH Full Day

OR ENGLISH & MATH

Monday – Friday 
Classroom 9.25 am - 4.15 pm.
Lunch 1.00-2.00 pm

 คอร์สเปิดรับสมัคร และเดินทางได้ตลอดปี

สถานที่พัก Host Family
icon2 พักกับครอบครัวชาวสิงคโปร์ หรือ Homestay
icon2 นักเรียนห้องละ 2- 4 ท่าน สะดวก สะอาด ทันสมัย เพื่อมาตรฐานการเรียนรู้และความปลอดภัยสูงสุด
icon2 Host Family เตรียมอาหารทุกวัน 2 มื้อ เช้าและเย็น
icon2 บริการซักรีด ทำความสะอาดที่พัก WiFi

 

ค่าลงทะเบียนรวม
icon2 ค่าลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษ หรืออังกฤษ คณิตศาสตร์ ในวันจันทร์ - ศุกร์ จำนวน 4 weeks
icon2 ค่าเอกสารประกอบการเรียน ค่าสมัครเรียน ค่าโอนเงินธนาคาร
icon2 ที่พักครอบครัวชาวสิงคโปร์ ด้วยมาตรฐานความสะดวก สะอาด ปลอดภัย ทันสมัย
icon2 อาหาร 2 มื้อทุกวัน พร้อมบริการแม่บ้านทำความสะอาด
icon2 wifi ที่พัก-โรงเรียน
icon2 ซักรีด 2 ครั้ง / สัปดาห์ ตามตาราง
icon2 รถรับส่งสนามบินสิงคโปร์
icon2 ประกันการเดินทางครอบคลุมเจ็บป่วยและบาดเจ็บ วงเงินพยาบาล 500,000 บาท
icon2 ประกาศนียบัตรเมื่อจบหลักสูตร
icon2 เสื้อโครงการ eest-education

 

ค่าลงทะเบียนไม่รวม
icon2 ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง / ค่าจัดทำเอกสาร -ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ถ้ามี)
icon2 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
icon2 ค่าโทรศัพท์ /Internet / Simcard
icon2 ค่าพาหนะไปเรียน / ค่าทริปท่องเที่ยว-ทัศนศึกษา
icon2 ค่าเที่ยวบินไปกลับ
icon2 ค่าความเสียหายของทรัพย์สิน ที่พัก-ที่เรียน ฯลฯ
icon2 ค่าบริการอื่นๆ นอกเหนือโปรแกรม

 

เอกสารประกอบการลงทะเบียน
icon2 ใบสมัคร eest-education กรอกข้อมูลครบถ้วน
icon2 สำเนาหน้าหนังสือเดินทางผู้เดินทาง (อายุเกิน 6 เดือนนับจากวันสิ้นสุดการเดินทาง ), สำเนาหน้าหนังสือเดินทางผู้ปกครอง 1 ท่าน
icon2 ภาพถ่ายผู้เดินทาง 1 -2 นิ้ว 1 ภาพ

ขั้นตอนการสมัคร :

icon2 1. ดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมกรอกข้อความ แนบสำเนาหน้าหนังสือเดินทางผู้เดินทาง –ผู้ปกครอง 1 ท่าน
icon2 2. ชำระค่าลงทะเบียนครั้งที่ 1 จำนวน 40000 บาท ชำระ ณ วันสมัคร
icon2 3. ส่งเอกสารข้างต้นทั้งหมดผ่าน Line ID : eest-ed
icon2 4. ชำระค่าลงทะเบียนส่วนที่เหลือ ตามนัดหมาย พร้อมแจ้งรายละเอียดเที่ยวบินแก่ eest-education
icon2 5. เตรียมตัวเดินทางตามกำหนดการ พร้อมรับเอกสารการสมัคร

หมายเหตุ
icon2 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว โดยประมาณ 100-200 SGD/week หรือ 500-800 SGD/month ขึ้นอยู่กับบุคคล
icon2 กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงที่พัก ที่เรียน / เดินทางมาก-น้อยกว่า 4 weeks กรุณาติดต่อ eest-education
icon2 ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียน
icon2 ควรลงทะเบียนก่อนเดินทางอย่างน้อย 6 สัปดาห์

HOMESTAY

Attachments:
Download this file (Application-SummerCamp-Singapore-PV.pdf)Applicants Singapore753 kB